Tentang Terapi

HEART YANG DEFICIENCY
– Bl 15, Bl 14, Bl 23, Ren 6, Ren 4, Ht 7, PC 6, Ren 9, St 36, Sp 6

HEART QI DEFICIENCY
 Sp 6, Ht 7, Pc 6, Lu 7, Ren 17, Bl 15, Bl 20, St 36, An Mian (insomnia)

HEART Qi AND  BLOOD DEFICIENCY.
 Bl 15, Sp 6, Sp3, Bl 20, Bl 14, St 36

HEART AND KIDNEY YIN DEFICIENCY.
 Bl 15, Bl 14, Bl 23, Kid 3, Ht 7, Ht 5, Pc 6, Ren 17, Yin Tang, Lu 7

HEART BLOOD STAGNATION DUE TO COLD.
Bl 15, Bl 14, Ren 17, Ren 15, Du 14, St 36, Pc 4, Pc 6

BLOOD STAGNATION.
Bl 15, Bl 14, Bl 17, Bl 13, Hua Tuo Jia Ji, Ren 17, Pc 4, Pc 6, Du 132, Du 10, Sp 10

PHLEGM FLUID STAGNATION.
 St 40, Ren 17, Pc 6, Pc 5, Pc 4, Bl 13, Bl 15, Bl 14, Lu 7 (Sp 3-tubidity) (Pc 8 / Lu 6 / Liv 2 –
PHLEGM HEAT)

LIVER QI STAGNATION -
Liv 14, Liv 3, PC 6, PC 5, BL 18, Ren 17, Lu 7, Yin Tang

Moxa ST 36, and other yang meridians to release water retention. Treat Patient everyday 20-30 minutes twice a day.

TOP OF DOCUMENT
Herbal Treatment For Heart Disease:
Heart Yang Deficiency – Li Zhong Wan or Zhen Wu Tang
Heart Qi Deficiency – Bao Yuan Tang or Yang Xin Tang
Heart Qi and Blood Deficiency – Gui Pi Tang
Heart and Kidney Yin Deficiency - Tian Wang Bu Xin Dan or Huang Lian E Jiao Tang or Ren Shen Yang Ying Tang or Zhi Gan Cao Tang or Yi Guan Jian
Heart Blood Stagnation Due to Cold – Dang Gui Si Ni Tang or Wu Tou Chi Shi Zhi Wan
Blood Stagnation - Xue Fu Zhu Yu Tang
Phlegm Fluid Stagnation – Gua Luo Xie Bai Ban Xia Tang, Fang Ji Huang Qi Tang (drains fluids) Wen Dan Tang (Turbid Phlegm), Huang Lian Wen Dan Tang (Phlegm Fire)
Liver Qi stagnation – Xue Fu Zhu Yu Tang

*Three main herbs for Qi (should be added to the above)
1. Huang Qi (mostly acting in Jueyin, promote water and blood circulation, needs to combine with Dang Gui to create Fire)
2. Ren Shen (mostly acting in Lung, promote blood circulation, needs to combine with Fu Zi to create Fire)
3. Dang Shen (mostly acting in Earth)
*Three main herbs for the Yang
1. Fu Zi (whole body)
2. Gan Jiang (mid Jiao)
3. Rou Gui (Heart and Kidney communicate)

Postingan populer dari blog ini

Tips Kesehatan